Avís legal

Identificació del prestador de serveis de la societat de la informació

Amb la finalitat de complir amb l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem l’Usuari de les nostres dades:

Lloc/s Web: https://www.rocagonzalez.com
Entitat: ROCA GONZALEZ, SL
Nom Comercial:
Domicili: CL COBALT 185 – 08907 – HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA
NIF: B08599185
Telèfon: 936565969
e-Mail: rocagonzalez@rocagonzalez.com

Objecte

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels Usuaris el present document amb el qual pretén complir amb les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Responsabilitat

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

En aquest lloc web és possible que hi hagi enllaços a continguts de tercers llocs web. Com que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a dits continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.

En aquest lloc web hem adoptat les mesures de seguretat pertinents per garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació. Utilitzem el protocol HTTPS (SSL) per establir un canal segur de comunicació entre el servidor i l’usuari per a l’enviament de les seves dades personals. Prestar aquest servei a través d’un servidor segur suposa garantir la confidencialitat de la informació que s’intercanvia entre l’ordinador de l’usuari i dit servidor, ja que entre ambdós s’estableix una connexió xifrada, que impossibilita l’accés de tercers a la informació enviada. Aquest lloc web ha estat revisat i provat per tal que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Propietat Intel·lectual i industrial

Aquest lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, i en el seu cas inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització dels continguts d’aquest lloc web, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic o telèfon indicats en l’apartat d’identificació del prestador d’aquest avís legal.

Veracitat de la informació i menors d’edat

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada al prestador, permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers. Pel que fa a l’ús dels serveis d’aquest lloc web, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’han d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

Condicions d’accés i ús

L’accés a aquest lloc web és lliure i gratuït per a l’Usuari, qui es compromet a utilitzar aquest lloc web de conformitat a la llei i al present avís legal, així com a la moral i a les bones costums. A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador. En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents; (b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic; (c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de

Carrer del Cobalt, 185
08907 L’Hospitalet (Barcelona)
Tel. 936 565 969
rocagonzalez@rocagonzalez.com

Obrir xat
Podem ajudar-te?
Podem ajudar-te?